Đại học Quốc gia Hà Nội
Vietnam National University, Hanoi
Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) là một trong hai đại học quốc gia của Việt Nam, đặt ở Hà Nội. Đây là một cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học-công nghệ, đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, giữ vai trò nòng cốt, quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam.

Sau Cách mạng tháng Tám 1945, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập Trường Đại học Quốc gia Việt Nam trên cơ sở kế thừa Viện Đại học Đông Dương.

ASEAN Hệ thống Đại học ASEAN được thành lập tháng 11 năm 1995 bời các nước thành viên ASEAN bao gồm 13 trường đại học. Sau khi ASEAN mở rộng theo Hiến chương ASEAN năm 1997 và 1999, hệ thống ngày càng được mở rộng, nay tổng số thành viên đã lên đến con số 27 trường đại học.

Stigmabase global initiative || Keeping up-to-date on global exclusion

STIGMABASE is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE does not discriminate on any unlawful basis with regards to hiring or employment practices, including discrimination or harassment on the basis of race, color, religion, veteran status, national origin, ancestry, pregnancy status, sex, gender identity or expression, age, marital status, mental or physical disability, medical condition, sexual orientation or any other characteristics.